中药材新闻 | 中药材行情 | 中药材企业 | 中药材饮片 | 中药材百科 | 企业门户 | 产业互联网
您好,欢迎来到中药材网! 请登录免费注册加入
首页 > 选药材 > 红花
【出处】
1.出自《本草图经》:红蓝花,即红花也。今处处有之。人家场圃所种,冬而布子于熟地,至春生苗,夏乃有花,下作梂汇,多刺,花蕊出梂上,圃人承露采之,采已复出,至尽而罢。梂中结实,白颗,如小豆大。其花暴干以染真红,及作燕脂。主产后血病为胜。其实亦同。叶颇似蓝,故有蓝名。
2.《本草述钩元》:红蓝花,养血水煎,破血酒煮。

【拼音名】Hónɡ Huā

【英文名】Safflower

【别名】红蓝花、刺红花、草红花

【来源】
药材基源:为菊科植物红花的花。
拉丁植物动物矿物名:Carthamus tinctorius L.
采收和储藏:5月下旬开花,5月底至6月中、下旬盛花期,分批采摘。选晴天,每日早晨6-8时,待管状花充分展开呈金黄色时采摘,过迟则管状花发蔫并呈红黑色,收获困难,质量差,产量低。采回后阴干或用40-60℃低温烘干。

【原形态】红花 越年生草本,高50-100cm。茎直立,上部分枝,白色或淡白色,光滑无毛。叶互生;无柄;中下部茎生叶披针形、卵状披针形或条椭圆形,长7-15cm,宽2.5-6cm,边缘具大锯齿、重锯齿、小锯齿或全缘,稀羽状深裂,齿顶有针刺,刺长1-1.5mm,向上的叶渐小,披针形,边缘有锯齿,齿顶针刺较长,可达3mm;全部叶质坚硬,革质,两面无毛,无腺点,有光泽。头状花序多数,在茎枝顶端排成伞房花序,为苞叶所围绕;苞片椭圆形或卵状披针形,连先端针刺长2.5-3cm,边缘有或无针刺;总苞片形,直径2.5cm;总苞片4层,外层竖琴状,中部或下部有收缢,收缢以上叶质绿色,边缘无针刺或有篦齿状针刺,收缢以下黄白色;中内层硬膜质,倒披针状椭圆形至长倒披针形,长达2.2cm,先端渐尖;全部苞片无毛,无腺点;小花红色、桔红色,全部为两性,花冠长2.8cm,细管部长2cm,花冠裂片几达檐部基部。瘦果倒卵形,长5.5mm,宽5mm,乳白色,有4棱,无冠毛。花果期5-8月。

【生境分布】我国东北、华北、西北及山东、浙江、贵州、四川、西藏等地广泛栽培。

【栽培】
生物学特性 喜温暖干燥气候,耐寒、耐旱、耐盐碱、耐脊薄。发芽最适温度25℃,幼苗能耐-5℃。南方秋播生育期200-250d,北方春播生育期120d。以选向阳、地热高燥、土层深厚、中等肥力、排水良好的砂质壤土栽培为宜。忌连作,花期忌涝。前作以豆科、禾本科作物为好,可与蔬菜间作。
栽培技术 用种子繁殖。选种可用音株混合选择法,选取生长健壮,高度适中,分枝低而多,花序多,管状花桔红色,无病虫害的植株作留种植株。北方以栽无刺红花为主,南方以栽有刺红花为主。近年生来新疆和西北地区引进油红花栽培。播种前般用52-54℃温水浸种10min,转入冷水中冷却后,取出晾干后播种。赤有用30%菲酯拌种进行种子消素或用退菌特或多菌灵可湿性粉剂按种量的0.3%拌种后,施塑粒袋内闷1-2d,再行播种。播种期南方秋季10月中旬至11月初,北方春季3-4月,宜早不宜迟。穴播或条播。穴播按行析距40cm×25cm开穴,穴深6cm,每穴播种5-6颗。每1hm2用种量22.5-30kg。条播按行距40cm开条沟,沟深5-6cm,将种子均匀播入沟内,覆土,稍加镇压。每1hm2用种最30-45kg。约经15d左右出苗。
田间管理 苗高6-8cm时定苗,每穴留苗2株。条播按株距10-15cm间苗,遇有缺株,应时补苗。生长期需中耕除草3次,结合追肥培土。施肥应施足基肥,早施春肥,重施抽苔肥。基肥施用完全腐离的堆肥或厩肥。苗期追施两次粪肥,3-4月施人粪尿及过磷酸钙;4月上旬现蕾进施硫酸铵,过磷酸钙;开花前用1%的尿互。3%地磷酸钙浇施。赤可根外追肥,用0.1%-0.3%磷酸二氢钾单一或混合喷施,可促使花蕾多而大。苗期和开花期遇旱,需要浇水保持土壤一定的温度;多雨季节要及时开沟排水。抽苔后摘除顶芽,促使分枝和花苗增多,如栽培过密或土地脊薄则不宜摘心去顶。
病虫害防治 红花炭疽病,发病部伴茎、叶、花蕾。5月发病,出现紫经色或褐色纺锤形病斑,逐渐扩大,稍凹,并有橙红色粘性物质,使茎枝枯萎,花蕾不能开放。防治方法,实行水旱轮作。发病时可用代森锌500-600倍或可湿性甲基托布津500-600倍液喷射。锈病,高湿易发病,应选地热高燥处实行轮作,种子进行消毒。发病时喷15%粉锈宁500倍液。红花枯萎病,为害茎中或主根,使轮导组织破坏而枯萎。5月发病,可用50%甲基托布津1000倍液浇灌或50%多菌灵500-600倍液灌根部。另有菌核病等为害。虫害有红花实蝇,用90%晶体敌百虫800倍液喷射。红花指管蚜,为害茎叶及嫩梢,4月下旬吸取植析汁液,用花学药剂或用鱼藤粉700-800倍液喷射。赤要用烟草浸在水中(1:10)24h,加热煮沸,地滤去渣,取澄清液稀释使用,最好加紫洗衣为分,增加粘着力,又可延长药效。现用食蚜蝇作天敌进行防治。

【性状】
性状鉴别 为不带子房的筒状花,长1-2cm。表面红黄色或红色。花冠筒细长,先端5裂,裂片呈狭条形,长5-8mm。雄蕊5,花药聚合成筒状,黄白色。柱头长圆柱形,顶端微分叉。质柔软。气微香,味微苦。
以花冠长、色红、鲜艳、质柔软无枝刺者为佳。
显微特征 粉末特征:橙黄色。①分泌细胞呈长管状,常位于导管旁,直径约至66μm,含黄棕色至红棕色分泌物。②花冠裂片顶端表皮细胞外壁突起呈短绒毛状。③柱头及花柱上部表皮细胞分化成圆锥单细胞毛,先端尖或稍钝。④花粉粒深黄色,类圆形、椭圆形或橄榄形,直径约至60μm,具3个萌发孔,外壁有齿状突起。⑤草酸钙方晶直径2-6μm,存在于薄壁细胞中。

【化学成份】
1.花含红色的和黄色的色素,从中分离得到:红花甙(carthamin),前红花甙(precarthamin),红花黄色素(safflow yellow)A及B[1-3],红花明甙(safflominA)A[4]。又含多酚类成分:绿原酸(chlorogenic acid),加啡酸(caffeic acid),儿茶酚(cate-chol),焦性儿茶酚(pyrocatechol),多巴(dopa)[1]。还含挥发性成分八十余种,已确定结构的有:乙酸乙酯(ethyl acetate),苯(benzene),1-戊烯-3-醇(pent-1-en-3-ol),3-已醇(3-hexanol),2-已醇(2-hexanol),(E)-2-已烯醛[(E)-2-hexenal],3-甲基丁酸(3-methyl butyric acid),2-甲基丁酸(2-methy butyric acid),乙苯(ethylbenzene),对二甲苯(p-xylene),邻二甲苯(o-xylene),苯乙醛(phenyl acetaldehyde),壬醛(nonanal),松油烯-4-醇(terpinen-4-ol),马革命烯酮(verbenone),癸醛(decanal),苯并噻唑(benzothia-zole),(E、E)-2,4-癸二烯醛[(E、E)-2,4-decadienal],桂皮酸甲酯(methyl cinnamate),1,2,3-三甲氧基-5-甲基苯(1,2,3-TCMLIBimethoxy-5-methylbenzene),α-(王古)(王巴)烯(α-copaene),1-二四碳烯(1-teTCMLIBadecene),α-柏木烯(α-cedrene),丁香烯(caryophyllene),(E)-β-金合欢烯[(E)-β-farnesene],葎草烯(humulene),β-紫罗兰酮(β-ionone),β-芹子烯(β-selinene),二氢猕桃内酯(dihydroac-tinidiolide),1-十五碳烯(1-pentadecene),ζ-荜澄茄烯(ζ-cadinene),丁香烯环氧化物(caryophyllene epoxide),1-十六碳烯(1-hexadecene),1,3,5,11-十三碳四烯-7,9-二炔(1,3,5,11-TCMLIBidecateTCMLIBaene-7,9-diyne),(E、E、E)、(E、Z、E)和(Z、E、E)的三种异构体,(Z、Z)-1,3,11-十三碳三烯-5,7,9-三炔[(Z、Z)-1,3,11-TCMLIBidecaTCMLIBiene-5,7,9-TCMLIBiyen],(Z、Z)-1,8,11-十七碳三烯[(Z、Z)-1,8,11-heptadecaTCMLIBiene],1,3,11-十三碳三烯-5,7,9-三炔(1,2,33-TCMLIBidecaTCMLIBiene-5,7,9-TCMLIBiyne)的(Z、E)和(E、E)的两种异构体,(Z、Z、Z)-1,8,11,14-十七碳四烯[(Z、Z、Z)-1,8-11,14-hep-tadecateTCMLIBaene],(Z)-1,11-十三碳二烯-3,5,7,9-四炔[(Z)-1,3,5-十三碳三烯-7,9-11-三炔][(E、Z)-1,3,5-TCMLIBidecaTCMLIBiene-7,9,11-TCMLIBiyen],1-十七碳烯(1-heptadecaene),(E)-1,3,5-TCMLIBidecaTCMLIBiene-7,9,11-TCMLIBiyne],1,3-十三碳二烯-5,7,9,11-四炔(1,3-TCMLIBidecadiene-5,7,9-teTCMLIBayne),1,3-十三碳二烯-5,5,7,9-四炔[(E)-1,11-TCMLIBidecadiene-3,5,7,9-teTCMLIBayne],1,3-十三碳二烯-5,7,9,11-四炔(1,3-TCMLIBidecadiene-5,7,9,11-teTCMLIBayne)有(E)和(Z)两种异构体,(E、E)-1,3,5-十三碳三烯-7,9,11-三炔[(E、E)-1,3,5-TCMLIBideca-TCMLIBiene-7,9,11-TCMLIBiyne],3-甲基丁酸-4,6-癸二炔-1-醇酯(deca-4,6-diyn-1-yl 3-methylbutyrate),1-十三碳烯-3,5,7,9,11-五炔(1-TCMLIBidecene-3,5,7,9,11-pentayne)],3-甲基丁酸-(Z)-8-癸烯-4,6-二炔醇-1-酯[(Z)-8- decene-4,6-二炔-1-醇酯[(E、Z)-2,8-decadiene-4,6-diyn-1-yl 3-methyl butyrate][5]等。又含量最少的是带有苯环的和含硫的氨基酸[6]。还含鼠李糖(rhamnose),阿拉伯糖(arabinose),木糖(xylose),葡萄糖(glucose),甘露糖(mannose)[6],二十九烷(nonacosane),β-谷甾醇(β-sitosterol),棕榈酸(palmitic acid),肉豆蔻酸(myristic acid),月桂酸(lauric acid)[7],α,γ-二棕榈酸甘油酯(α,γ-dipalmitin),油酸(oleic acid),亚油酸(linoleic acid),β-谷甾醇-3-O-葡萄糖甙(β-sitosterol-3-O-glucoside)[8]。另含红花多糖,系由葡萄糖,木糖,阿拉伯糖与半乳糖(galactose)以β-链联接的一种多糖[9]。又含具降血压作用的丙三醇-呋喃阿糖-吡喃葡萄糖甙[propaneTCMLIBiol-α-L-arabinofuranosyl(1→4)-β-D-glucopyrano-side][10]。
新钱花蕾含木犀草素-7-O-葡萄糖甙(luteolin-7-O-gluco-side),胆甾醇(cholesterol),豆甾醇(stigmasterol),β-谷甾醇,月桂酸,肉豆蔻酸,棕榈酸,亚油酸,硬脂酸(stearic acid),花生酸(arachidic acid)[11]。

【药理作用】
1.对心血管系统的作用:1.1.抑制心脏作用:红花煎剂小剂量能使蟾蜍离体心脏及兔在体心脏轻度兴奋,使心跳有力,振幅加大;大剂量则对心脏有抑制作用,使心率减慢,心肌收缩力减弱,心搏出量减少。
1.2.对冠脉血流量的实验研究表明:红花水提取物及红花水溶性混合物-红花黄色素有增加冠脉血流量及心肌营养性血流量的作用;而红花乙醇提取物的扩张冠脉及增加冠脉血流量的作用则不明显或无影响。
1.3.对实验性心肌缺血及心肌梗塞的实验研究表明:在兔、大鼠、犬等造成实验性心肌缺血或心肌梗塞的动物模型上,红花及其制剂均有不同程度的对抗作用。红花可使因垂体后叶素引起的大鼠或家兔急性心肌缺血有明显保护作用;可使反复短暂阻断冠状动脉血流造成麻醉犬急性心肌缺血的程度明显减轻,范围缩小,心率减慢,并保护急性心肌梗塞区的边缘,区而缩小梗塞范围及降低边缘区心电图ST段抬高的幅度,从而改善缺血心肌氧的供求关系。
1.4.红花对血管作用的研究发现:如先用含微量肾上腺素或去甲肾上腺素的洛氏液灌流血管,使动物离体血管平滑肌收缩保持一定的血管紧张性,造成可能类似人的血脉不通、血瘀状态。红花可使紧张性增高的豚鼠后肢和兔耳呈现血管扩张作用,并随剂量增加而作用明显,红花亦可增加麻醉犬股动脉血流量,但对蟾蜍和兔的正常离体血管可使之收缩。表明红花扩张血管作用与血管的功能状态和药物的剂量有关。其作用机制可能主要是直接或部分对抗a-肾上腺素能受体的作用而使血管扩张,并有较弱的直接收缩血管作用。
1.5.红花对实验动物缺血性脑卒中引起的脑水肿的影响:应用红花注射液(1ml内含生药lg),对63只蒙古沙土鼠进行术前30分钟ip给于10g/kg红花注射液,并设立了手术对照组和假手术组,观察红花对缺血性脑水肿的影响,并研究了同一脑区的单胺类神经介质含量的变化。结果提示红花减轻缺血性脑水肿的机理,可能与它能影响组织中单胺类神经介质的代谢紊乱有关。并进一步证实红花确实能降低脑卒中发生率及死亡率,对实验性胸梗塞动物的脑组织具有保护作用。
1.6.降压作用:红花煎剂、红花黄色素及其他制剂对麻醉猫或犬均有不同程度的迅速降压作用,平均血压下降20分钟Hg左右,持续约30分钟后恢复。
1.7.红花黄色素的抗凝血作用实验研究表明:红花黄色素具有非常显着地抑制ADP诱导的家兔血小板聚集作用,并对ADP已聚集的血小板也有非常明显的解聚作用。当剂量为0.22g/ml时,聚集抑制率和解聚百分率分别达到85.9%和78.9%。红花黄色素的这些作用,随着剂量的增加而增强。红花黄色素对大鼠实验性血栓形成,有非常显着的抑制效应,其抑制率为73.4%。由于实验采用丝线上形成的血栓物质基础系血小板聚集物,因此血栓湿重的减轻,显然是药物抑制血小板聚集的结果。与体外实验所证实的红花黄色素能抑制ADP引起的血小板聚集作用是一致的。红花黄色素尚可明显延长家兔血浆复钙时间、凝血酶原时间和凝血时间。表明它能同时影响体内和体外的凝血系统。此外,红花油有降低血脂作用。
2.对动物耐缺氧的影响:2.1.抗疲劳作用:红花黄色素1100mg/kg小鼠与对照组(用等量生理盐水)比较,游泳时间明显延长,延长率达117.O%,P<0.01。
2.2.对小鼠常压缺氧耐力的影响:小鼠ipll00mg/kg红花黄色素,与对照组(等容量生理盐水)比较,在给药30分钟后,每鼠分别放入盛有15g钠石灰的125ml密闭玻璃瓶中,实验组延长存活时间48.8%,P<0.01。
2.3.对小鼠减压缺氧耐力的影响:同上法小鼠给药30分钟后,将小鼠分别放入容积相等的仓内,密闭减压至负压450mmHg,观察60分钟。结果与对照组比较,存活率(%)15:10,给药组延长存活时间168.72%,P<0.001。
2.4.对异丙肾上腺增加耗氧量的影响实验表明:红花黄色素可显着延长小鼠对减压缺氧的存活时间(P<0.001),但对存活率提高不明显。
2.5.对NaNO2中毒组织缺氧的影响:实验组与对照组小鼠各10只,给红花黄色素1100mg/kg30分钟后,两组动物均ip2%NaNO2溶液0.1ml/10g,记录小鼠存活时间。结果表明红花黄色素组动物存活时间(118.40±84.31分钟)比对照组动物存活时间(56.30±25.30分钟)延长110.3%(P<0.05)。
2.6.对脑缺血性缺氧的影响:取小鼠24只,分两组。Ip红花黄色素1100mg/kg后30分钟,采用Yasuda氏测定脑缺血性缺氧法略加改变。观察断头至最后一次喘息所需时间。结果表明,小鼠脑缺血性缺氧后的喘息延续时间,红花黄色素组(18.88±4.02s)比对照组(12.83±4.11s)有显着地延长,其延长率为47.2%(P<0.01)。
2.7.对心肌缺氧的影响:红花黄色素可明显增加离体家兔心脏和心肌缺氧时的冠脉流量。从灌流侧管注入22%红花黄色素0.2ml连续记录1,3,5,7,10分钟流量,取其均值,比较给药前后的冠脉流量。结果当注药l分钟时冠脉流量增加最明显(P<0.001),7分钟后逐渐恢复到给药前水平。氮气缺氧情况下,冠脉流量1-3分钟亦有明显增加(P<0.01),5分钟后流量逐渐减少。红花乙醇提取液4.0g/kg给大鼠ip及红花水煎剂1.0g/kg给小鼠ip,均能显着延长常压缺氧条件下的存活时间。
3.对子宫的作用:红花煎剂对小鼠、豚鼠、兔与犬的离体子宫均有兴奋作用。麻醉动物实验表明,煎剂iv对小鼠、猫与犬的在位子宫也都有兴奋作用。无论离体或在位于宫给药后紧张性或(和)节律性明显增加,有时兴奋作用强烈,可引起痉挛。对已孕子宫的作用比未孕者更为明显。子宫瘘兔iv煎剂后亦出现子宫兴奋反应,收缩频率增加,幅度加大,作用较持久。亦有报道,在摘除卵巢小鼠的阴道周围注射红花煎剂,可使子宫重量明显增加,提示有雌激素样作用。
4.镇痛和镇静作用:取小鼠40只,分4组。分别ip红花黄色素550mg/kg、1100mg/kg、盐酸吗啡20mg/kg及等容量生理盐水。30分钟后ip0.7%冰醋酸0.1ml/10g。观察每鼠在20分钟内扭体次数,与对照组比较,计算小鼠扭体反应抑制率。结果两种剂量的红花黄色素均能明显抑制小鼠扭体反应,P均<0.001。用上述两种剂量的组的小鼠,30分钟后各组动物ip巴比妥钠阈下催眠剂量300mg/kg或水合氯醛阈下催眠剂量250mg/kg。观察30分钟内翻正反射消失达l分钟以上的小鼠数,计算各组动物入睡率。结果表明,给巴比妥钠阈下剂量的对照动物均呈清醒状态,而与红花黄色素合用,大剂量的入睡率提高40%,大剂量提高70%(P<0.01);两种剂量可使水合氯醛阈下剂量入睡率由20%,分别提高50%和80%(P<0.01),提示红花黄色素有明显增强巴比妥及水合氯醛的中枢抑制作用,其作用与用量成平行关系。
5.抗炎作用:5.1.对大鼠甲醛性足跖肿胀的影响:15只大鼠分为3组,分别ipll00mg/kg红花黄色素、氢化可的松20mg/kg和生理盐水。给药后30分钟,于左右足跖部sc2.5%甲醛溶液0.05ml致炎,致炎后1、3、5、7、24小时,用于分尺测量大鼠足肿厚度,并与致炎前的足肿厚度比较,计算各药物组不同时间的足肿胀率。结果红花黄色素对甲醛性足肿胀有明显抑制作用(P5.2.对大鼠毛细血管通透性的影响:大鼠14只,分2组,用药组ipll00mg/kg红花黄色素,对照组给于等量生理盐水。30分钟后,于大鼠腹部皮内注射磷酸组胺50?g/0.05ml,立即ivl%伊文氏蓝10mg/kg。20分钟后断头处死动物,剥开皮肤,观察注射组胺部位皮内蓝染面积,比较两组间差异。结果红花黄色素及对照组的染色面积分别为63.6±9.9mm2和582.3±6.6mm2(X±SD)。用药组的抑制率为89.1%(P<0.001)。表明对组胺引起的大鼠皮肤毛细血管的通透量增加有明显的抑制作用。
5.3.对大鼠棉球肉芽肿形成的影响:采用Meier氏等的棉球法,在大鼠两侧腋部皮下各埋入重10mg无菌棉球1个。实验组7只大鼠每天ipll00mg/kg红花黄色素,对照组5只大鼠用等量生理盐水,共给药4天。D5天处死动物,取出棉球肉芽组织,烘干称重。比较两组肉芽肿形成的抑制率。结果红花黄色素对大鼠棉球肉芽肿形成有显着抑制作用(P<0.001)。
6.免疫活性:红花多糖不同于高等植物中a-键连接的多糖,类似于细菌来源的多糖。从体外淋转实验表明,红花多糖与T细胞致有丝分裂原ConA有协同作用,对B细胞致有丝分裂原Dex-TCMLIBansulfate无明显影响。但体内PFC试验,红花多糖与一般认为作用于B细胞的黄芪多糖作用趋势一致。给小鼠注射红花多糖的时间不同,小鼠PFC值的变化也不同:致敏后给药组的PFC被促进,而致敏前给药组的PFC反被抑制。表明红花多糖同样显示了免疫药物的双向性。红花多糖能明显对抗强的松龙的免疫抑制作用,它对强的松龙抑制小鼠的免疫增强作用较对正常小鼠的作用更为明显。因此,红花多糖能促进淋已细胞转化,增加脾细胞对羊红细胞空斑形成的细胞数,对抗强的松龙的免疫抑制作用等,表明它是一种新的、值得进一步研究的免疫调节剂。另红花总黄素(SY)降低血清溶菌酶含量、腹腔巨噬细胞和全血白细胞吞噬功能;使PFC、SRFC和抗体产生减少;抑制DH反应和SOI诱导的Ts细胞活化,体外,SY0.03-3.0,0.1-2.O和0.1-2.5mg/ml抑制TdR掺入的T、B淋巴细胞转化、MLC反应、IL2的产生及其活性。
7.对神经系统的作用:小鼠ip红花黄色素0.55g/kg、1.1g/kg,对注射戊巴比妥钠阈下剂量0.3g/kg或水合氯醛阈下剂量0.25g/kg的小鼠,均能提高入睡率(P<0.01,P<0.001),说明能明显增强戊巴比妥钠及水合氯醛的中枢抑制作用,其作用强度与用量成平行关系。1.1g/kg红花黄色素对小鼠ip,能明显减少尼可刹米引起的小鼠惊厥反应率和死亡率(P<0.05),但不能对抗戊四氮、咖啡因和硝酸一叶?碱引起的惊厥和死亡。红花注射液10g/kg,对蒙古沙士鼠ip,能降低一侧左颈动脉结扎的脑卒中发生率,明显减轻由脑卒中引起的脑水肿,说明红花降低卒中发生率可能与减轻脑水肿有一定关系。由于红花可使支循环扩张,增加脑缺血区的血流量,从而减轻脑水肿。红花又能减轻脑组织中单胺类神经介质的代谢紊乱,使下降的神经介质恢复正常或接近正常。这可能也是红花减轻脑水肿的机理之一。

【毒性】毒性:红花黄色素静脉注射对小鼠的LD50为2.35±0.14g/kg。红花醇提液静肪红药对小鼠的LD50为5.3g/kg。红花煎剂小鼠1p的MLD约等于1.2g/kg。小鼠iv醇提液LD505.3g(相当生药量)/kg。红花甙小鼠1v的LD50为2.35±0.14g/kg,po的安全剂量>8g/kg。50%红花注射液给兔点眼,对结膜无刺激性;试管内无溶血作用;小鼠ip12.5g/kg,观察2天不致死,也无毒性反应。红花黄色素ip和ig对小鼠72小时的LD50分别为5.49g/kg,5.53g/kg,小鼠死前出现活动增加,行立不稳,呼吸急促,竖尾,随即发生强直惊厥,最后出现呼吸抑制。多数于24小时内死亡。红花黄色素的亚急性毒性观察,家兔10只,随机分为对照组4只,实验组6只,ig550mg/kg,每天1次,连续10天,实验组3只兔于停药后3天,另3只于停药后20天分别处死,体重、血红蛋白、白细胞总数及血小板计数、脏器重量及组织学检查,均未见明显影响。红花甙混入饲料中喂养幼龄大鼠,每天摄入量约0.015-1.5g/kg,连续3mo。结果血象和肝、肾功能无明显改变,心、肝、肾、胃、肠等脏器的形态也未发现异常。

【鉴别】理化鉴别 取本品1g,加70%乙醇10ml,浸清。倾取浸出液,于浸出液内悬挂一滤纸条,5min后把滤纸条放入水中,随即取出,滤纸条上部显淡黄色,下部显淡红色。(检查红花甙)

【炮制】拣净杂质,除去茎叶、蒂头,晒干。

【性味】味辛;性温

【归经】归心;肚经

【功能主治】活血能经;祛瘀止痛。主经闭;痛经;产后瘀阻腹痛;胞痹心痛症瘕积聚;跌打损伤;关节疼痛;中风偏竣;斑疹

【用法用量】内服:煎汤,3-10g。养血和血宜少用;活血祛瘀宜多用。

【注意】孕妇忌服。

【附方】1.红蓝花酒方(《金匮要略》),具活血行瘀,利气止痛之功。2.桃红四物汤(《医宗金鉴》),养血,活血,逐瘀。3.血府逐瘀汤(《医林改错》),活血祛瘀,行气止痛,主治胸中血瘀,血行不畅,胸痛,头痛日久不愈,痛如针刺而有定处等症。4.通窍活血汤(《医林改错》),活血通窍,主治瘀阻头面的头痛头昏,或白癜风,以及妇女干血痨,小儿疳积等。5.身痛逐瘀汤(《医林改错》),活血行气,祛瘀通络,通痹止痛,主治气血痹阻经络所致的肩痛,臂痛,腰痛,腿痛,或周身疼痛,经久不愈。6.复元活血汤(《医学发明》),活血祛瘀,疏肝通络,主治跌打损伤,瘀血留于胁下,痛不可忍。

【各家论述】
1.《唐本草》:治口噤不语,血结,产后诸疾。
2.《开宝本草》:主产后血运口噤,腹内恶血不尽、绞痛,胎死腹中,并酒煮服。亦主蛊毒下血。
3.《本草蒙筌》:喉痹噎塞不通,捣汁咽。
4.《纲目》:活血,润燥,止痛,散肿,通经。
5.《本草正》:达痘疮血热难出,散斑疹血滞不消。
6.《本草再新》:利水消肿,安生胎,堕死胎。
7.《本草衍义补遗》:红花,破留血,养血。多用则破血,少用则养血。
8.《本草经疏》:红蓝花,乃行血之要药。其主产后血晕口噤者,缘恶血不下,逆上冲心,故神昏而晕及口噤,入心入肝,使恶血下行,则晕与口噤自止。腹内绞痛,由于恶血不尽,胎死腹中,非行血活血则不下;瘀行则血活,故能止绞痛,下死胎也。红蓝花本行血之药也,血晕解、留滞行,即止,过用能使血行不止而毙。
9.《本草汇言》:红花,破血、行血、和血、调血之药也。主胎产百病因血为患,或血烦血晕,神昏不语;或恶露抢心,脐腹绞痛;或沥浆难生,;或胞衣不落,子死腹中,是皆临产诸证,非红花不能治。若产后血晕、口噤指搦;或邪入血室,谵语发狂;或血闷内胀,僵仆如死,是皆产后诸证,非红花不能定。凡如经闭不通而寒热交作,或过期腹痛而紫黑淋漓,或跌扑损伤而气血瘀积,或疮疡痛痒而肿溃不安,是皆气血不和之证,非红花不能调。
10.《药品化义》:红花,善通利经脉,为血中气药,能泻而又能补,各有妙义。若多用三、四钱,则过于辛温,使血走散。同苏木逐瘀血,合肉桂通经闭,佐归、芍治遍身或胸腹血气刺痛,此其行导而活血也。若少用七、八分,以疏肝气,以助血海,大补血虚,此其调畅而和血也;若止用二、三分,入心以配心血,解散心经邪火,令血调和,此其滋养而生血也;分量多寡之义,岂浅鲜哉。

【摘录】《中华本草》
红花资讯更多>>
红花 → 药材铺列表
各种冷背药材,常用药材,饮片,药材打粉,种类丰富,欢迎来电或在线咨询 一公斤一包装中药饮片,电话:15130247856 真草堂中药材饮片欢迎您的光临 不管您买多少都享有批发价格。 供应中药材 ,中药饮片 ,冷背
南京泽之朗医药科技有限公司英文网站http://www.zl-pharm.com/位于人杰地灵的六朝古都南京,成立于2004年初,由两名具有丰富药学行业背景的理学硕士通过融资合股创建而成。公司依托中国药科大学中药学院中药复方研究

刘东锋董事长以技术研发为核心,经过多年的不断创新,研发了米勒丝提取物技术,开启了世界提取物行业的先河,在植物提取物的食品的生产上可以优化提取出更有营养的产品原料。

历经13年的发展泽朗成

我公司主要经营:冷背药材,常用药材,名贵药材,中药饮片,花草茶,中药超细粉等等 联系电话 15130247856 中药材批发哪里质量有保证?真草堂!中草药哪里货源有保障?真草堂!中药饮片哪里批发价格低?真草
长期经营各种冷背药材,常用药材,饮片,药材打粉,种类丰富,欢迎来电或在线咨询 一公斤一包装中药饮片,电话:15130247856 真草堂中药材饮片欢迎您的光临 不管您买多少都享有批发价格。 供应中药材 ,中药饮片 ,
烟台金诃藏药馆作为烟台纯正藏医药连锁馆,依托于全国的藏药生产企业金诃集团和华东地区藏医专科医院—济南藏医院,融汇了藏医药科研、教学、医疗、生产、文化等一体的专业资源,矢志于为大众奉献富有,青藏高原珍贵

   福新苗圃场育苗已有30多年历史,主要产品有木荷,湿地松,枫香,喜树,马褂木,马尾松,杉木,南酸枣,拟赤杨,杜英,火力楠,香樟,桂花,光皮桦,罗汉松,油茶,桤木,

苦参 绞股蓝 丹参 淫羊藿 苦瓜 金银花 板兰根 荷叶 燕麦 葡萄籽 绿茶 黄芩 山楂 黄精 黄柏 菊花 灵芝 白芍 甘草 杜仲 杜仲叶 葛根 茶多酚 白茅根 苦瓜 淡竹叶 芦根 生地 蒲公英 红景天 茯苓 川芎 当归 刺蒺藜 白茅根

一、发展历程以及主打产品:    

    本农庄创建于2003年

常年供应新疆,云南产地直销大货红花!身干无杂,货真价实!本着“以质量求生存,以信誉求发展”的经营理念!诚实守信经营几十余年!绝对以“最低”的价格以“正品”质量供应各公司,
总数: 276   页次: 1/28   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ›››|

在线
客服

在线客服服务时间:8:00-17:00

客服
热线

024-83959308
网站服务热线

生意
名片

微营销
拥有自己的手机名片